FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Jak zwrócić bilet kupiony przez Internet?

Bilet kupiony elektronicznie można zwrócić samodzielnie w kanale nabycia:

Sklep KD Koleo e-podróżnik Bilkom

przed rozpoczęciem ważności tj. nie później niż:

  • 20 minut (60 min w przypadku biletu zakupionego w BILKOMie) przed planowaną godziną wyjazdu, wskazaną na bilecie jednorazowym
  • 60 minut przed planowaną godzina wyjazdu, wskazaną na bilecie na przejazdy wielokrotne (np. DBW ),
  • 1 dzień przed pierwszym dniem ważności, wskazanym na bilecie okresowym (tygodniowym, miesięcznym)

Po upływie ww. czasu zwrot całkowicie niewykorzystanego biletu internetowego jest możliwy na drodze reklamacji. Można ją złożyć elektronicznie poprzez Formularz lub w formie pisemnej na adres:

Koleje Dolnośląskie S.A.
ul. Kolejowa 2
59 -220 Legnica

Czy mogę zwrócić niewykorzystany (całkowicie lub częściowo) bilet na przejazd - kupiony tradycyjnie (w wersji papierowej)?

Podróżny może odstąpić od umowy przewozu przed rozpoczęciem podróży, albo na stacji zatrzymania pociągu na drodze przewozu.
Warunkiem zwrotu należności za częściowo lub całkowicie niewykorzystany bilet, po rozpoczęciu jego terminu ważności jest uzyskanie przez podróżnego odpowiedniego poświadczenia biletu.
Poświadczenia takie są dokonywane w punktach odprawy (kasy biletowe KD, BOK) lub przez pracowników drużyn konduktorskich.
Zwrot należności za całkowicie lub częściowo niewykorzystany (odpowiednio poświadczony) bilet, można uzyskać w dowolnym punkcie odprawy prowadzącym sprzedaż biletów danego rodzaju w terminie do 3 miesięcy, licząc od pierwszego dnia ważności biletu, pod warunkiem zwrócenia przez podróżnego oryginału poświadczonego biletu.
Po upływie wyżej wskazanego terminu, zwrotu należności można dochodzić
w drodze reklamacji dołączając do niej kopię odpowiednio poświadczonego biletu.

Nie wymagają poświadczenia bilety jednorazowe na przejazd zwracane przed rozpoczęciem terminu ważności (całkowicie niewykorzystane). Taki bilet można zwrócić w kasie biletowej, na stacji w miejscowości wyjazdu lub wydania biletu.

Czy mogę odzyskać pieniądze za niewykorzystany bilet okresowy?

Tak.

Zwrotu należności za:
1) całkowicie niewykorzystany bilet – zwrócony przed pierwszym dniem jego ważności;
2) częściowo niewykorzystany bilet – zwrócony najpóźniej

  • w pierwszym dniu ważności w przypadku biletu tygodniowych;
  • w dziesiątym dniu ważności w przypadku biletów miesięcznych;

dokonuje kasa biletowa prowadząca sprzedaż biletów okresowych imiennych.

Podstawą zwrotu należności jest przekazanie oryginału biletu.

Jeżeli podróżny udokumentuje, że nie mógł wykorzystać i/lub zwrócić biletu w odpowiednich – wyżej wskazanych terminach, z przyczyn całkowicie od niego niezależnych (np. z powodu pobytu w szpitalu) zwrotu należności może dochodzić na drodze reklamacji.

Można ją złożyć elektronicznie poprzez Formularz lub w formie pisemnej na adres:

Koleje Dolnośląskie S.A.
Kolejowa 2
59 -220 Legnica

Czekam na stacji a pociąg się opóźnia, gdzie mogę zadzwonić aby dowiedzieć się ile wynosi opóźnienie?

Uruchomiliśmy specjalny numer dla pasażerów na wypadek opóźnienia, odwołania lub awarii pociągu – tel.: +48 76 742 11 12

Czy honorujecie bilet X?

Informacja o wszystkich biletach honorowanych przez Spółkę dostępna jest na naszej stronie internetowej – w zakładce Bilety/ Honorowanie Biletów – https://kolejedolnoslaskie.pl/honorowanie-biletow/

Jestem osobą z niepełnosprawnością, planuję przejazd waszym pociągiem, czy mogę liczyć na pomoc?

Tak. Proszę tylko zgłosić nam termin i relację podróży najlepiej na 48 godzin wcześniej, wtedy będziemy mogli zorganizować pomoc. Zgłoszenia należy dokonać pod nr tel. + 48 76 742 11 12.

Gdzie mam zgłosić przejazd grupy? Gdzie mogę otrzymać wniosek?

Wniosek jest do pobrania na naszej stronie internetowej – zakładka oferta. Przejazd grupy można zgłaszać drogą elektroniczną na adres e-mail: przejazdy.grupowe@kolejedolnoslakie.eu – więcej informacji w zakładce Bilety/Przejazdy grupowe

Pociąg się spóźnił. Czy możecie mi wystawić zaświadczenie dla pracodawcy?

Tak. Wystawiamy takie zaświadczenie na żądanie. Proszę jednak pamiętać o podaniu pełnych danych, które są potrzebne do wystawienia zaświadczenia oraz informacji dla kogo jest potrzebne.

Czy możecie wprowadzić zmianę do rozkładu jazdy na stacji X?

O tym decyduje Urząd Marszałkowski, po analizie potrzeb i rozpoznaniu możliwości technicznych.

Czy Koleje Dolnośląskie mogą przejąć obsługę stacji X?

O trasach naszych przejazdów decyduje Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego. Nie decydujemy o tym, gdzie mamy jeździć. Jesteśmy jedynie przewoźnikiem działającym na zlecenie Organizatora.

Czy mam obowiązek zgłosić fakt nieposiadania biletu konduktorowi?

Tak, od 1 sierpnia 2012 r. wszyscy Pasażerowie nieposiadający ważnego biletu na przejazd mają obowiązek zgłoszenia tego faktu konduktorowi przed lub bezpośrednio po wejściu do pociągu. Niedostosowanie się do tej zasady skutkuje obciążeniem Pasażera opłatą za bilet wraz z opłatą dodatkową w kwocie 290 zł. Jeżeli pasażer uiści tę opłatę w ciągu 7 dni, kwota opłaty dodatkowej wynosi 140 zł. W przypadku natychmiastowego uregulowania należności bezpośrednio w pociągu uprawnionemu pracownikowi drużyny konduktorskiej opłata dodatkowa wynosi 100 zł.

Czy musze dodatkowo zapłacić za bilet kupiony w waszym pociągu?

Od 1 czerwca 2019 r. Koleje Dolnośląskie pobierają dodatkową opłatę w wysokości 8 zł za wystawienie biletu przez konduktora w pociągu. Opłata jest pobierana wyłącznie od stacji, na których istnieje możliwość nabycia biletu w kasie i obowiązuje jedynie w godzinach otwarcia kas. Nie dotyczy ona ofert promocyjnych dostępnych wyłącznie u konduktora w pociągu.

Kto jest zwolniony z opłat za wystawienie biletu w pociągu?

Zgodnie z zapisem Regulaminu Kolei Dolnośląskich opłata nie jest pobierana od osób:

  • niepełnosprawnych lub osób o ograniczonej sprawności ruchowej
  • wsiadających na stacjach/przystankach
  • gdzie nie ma lub jest nieczynna kasa biletowa,
  • posiadających bilet na przejazd do stacji wsiadania z adnotacją DALEJ,
  • posiadających bilet na przejazd z określoną niewłaściwą: ulgą, drogą przewozu.

Przy czym, zgodnie z rozporządzeniem (WE) 1371/2007 „osoba niepełnosprawna” lub „osoba o ograniczonej sprawności ruchowej” oznacza każdą osobę, której możliwość poruszania się jest ograniczona podczas korzystania z transportu na skutek jakiejkolwiek niesprawności fizycznej (zmysłowej lub ruchowej, trwałej lub przejściowej), upośledzenia lub niesprawności umysłowej, lub każdej innej przyczyny niepełnosprawności, lub na skutek wieku, i której sytuacja wymaga specjalnej uwagi oraz dostosowania usług dostępnych dla wszystkich pasażerów do szczególnych potrzeb takiej osoby.

Czy w pociągach z Wrocławia do Drezna są honorowane bilety EURO-NYSA-TICKET?

Tak, w połączeniach Wrocław Gł. – Dresden Hbf z przesiadką w Węglińcu bilety EURO-NYSA-TICKET są honorowane na odcinku Bolesławiec – Zgorzelec – Bischofswerda (w obydwu kierunkach).

Będę jechał ze Szklarskiej Poręby Jakuszyce do Wrocławia. Czy w pociągu jadącym z Liberca mogę nabyć bilet studencki do Wrocławia?

Obsługę pociągów na odcinku od granicy państwa do Szklarskiej Poręby Górnej do Czech zapewniają České dráhy, a.s. U czeskich konduktorów można nabyć bilety w „Taryfie MPS” (za złotówki i korony czeskie), a także bilety krajowe na przejazd pomiędzy stacjami Szklarska Poręba Górna, Szklarska Poręba Huta i Szklarska Poręba Jakuszyce (za złotówki) – w tym bilety normalne oraz z uwzględnieniem indywidualnych uprawnień do ulg. W przypadku chęci nabycia biletów krajowych od stacji Szklarska Poręba Jakuszyce lub Szklarska Poręba Huta do stacji położonych w głębi Polski (np. do Wrocławia z przesiadką w Szklarskiej Porębie Górnej) czescy konduktorzy wystawiają bilet do stacji Szklarska Poręba Górna z adnotacją „Dalej”. W kolejnym pociągu z takim biletem należy udać się do konduktora, który należność za przejazd obliczy jako różnicę między ceną biletu obliczoną za odległość od pierwszej stacji wyjazdu do stacji przeznaczenia (stacji stycznej lub końcowej biegu pociągu) a ceną okazanego biletu.

Konduktor nie wpuścił mnie do pociągu z rowerem mimo posiadania biletu.

Zgodnie z §22 ust. 4 Regulaminu Przewozu Osób, Rzeczy i Zwierząt KD:

„Rower może być przewożony w miejscu do tego wyznaczonym, oznaczonym odpowiednim piktogramem, o ile nie zachodzą szczególne okoliczności uniemożliwiające wniesienie roweru i swobodne jego wprowadzenie oraz ustawienia roweru w pociągu (np. wysoka frekwencja podróżnych).

Jeśli podróżny posiadający bilet nie został wpuszczony do pociągu przez obsługę i zrezygnował z przejazdu i przewozu roweru, przysługuje mu prawo do zwrotu opłat za bilety w kasie lub na drodze reklamacji. Od zwracanych należności może być potrącone 10% tytułem odstępnego.

Istnieje możliwość kontynuowania podróży następnym pociągiem (w okresie ważności biletu na przejazd).

Aby uniknąć ponoszenia kosztów odstępnego, informujemy o możliwości nabycia obu biletów (na przejazd i na przewóz roweru) na pokładzie pociągu bez dopłaty po rozpoczęciu podróży.

Szczegóły dotyczące procedury reklamacji znajdują się na stronie: https://kolejedolnoslaskie.pl/skargi-i-reklamacje/