Skargi i reklamacje

Jak zgłosić reklamację lub skargę?

Reklamacje dotyczące odprawy i przewozu osób, rzeczy i zwierząt, w tym również związane z wystawieniem w pociągu wezwania do zapłaty, składa się w dowolnej kasie biletowej prowadzącej sprzedaż biletów na przejazd pociągiem KD, osobiście w siedzibie spółki lub korespondencyjnie na adres: Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, 59 – 220 Legnica (formularz reklamacji) oraz korespondencją elektroniczną na adres reklamacje@kolejedolnoslaskie.eu.

Reklamacje związane ze zwrotem lub umorzeniem należności za przejazd lub opłaty dodatkowej w związku z nieokazaniem przez podróżnego w trakcie kontroli ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienie do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu lub ważnego biletu imiennego i udokumentowaniem tego uprawnienia po odbytym przejeździe rozpatrywane są z uwzględnieniem opłaty manipulacyjnej wynoszącej 10 zł. Opłaty manipulacyjnej nie stosuje się jeżeli do ww. sytuacji doszło z winy przewoźnika (np. brak możliwości odczytu biletu zakodowanego na karcie).

Przy zwrocie należności za bilet opłata będzie potrącana przez Koleje Dolnośląskie S.A. przy anulowaniu opłat wynikających z wezwania do zapłaty kwotę należy uiścić przed złożeniem reklamacji.

 

  Formularz reklamacyjny

  Wypełnij formularz kontaktowy.

  Załącz zdjęcia lub skany dokumentów przewozu (bilet na przejazd, bilet na przewóz).  Administratorem danych osobowych przesyłanych za pomocą powyższego formularza są Koleje Dolnośląskie S.A. z siedzibą przy ul. Kolejowej 2, 59-220 Legnica. Jeśli chcesz wiedzieć jak chronimy Twoje dane zapoznaj się z naszą Polityką prywatności.

  W przypadku nieuzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi na reklamację podróżny ma możliwość złożenia wniosku o wszczęcie postępowania polubownego przed działającym przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego – Rzecznikiem Praw Pasażera Kolei (szczegółowe informacje dostępne są na stronie www.pasazer.gov.pl). KD S.A. wyrażają zgodę na udział w takim postępowaniu.

  Rzecznik Praw Pasażera Kolei
  przy Prezesie Urzędu Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  adres e-mail: rzecznik@pasazer.gov.pl

  W przypadku nieuzyskania satysfakcjonującej odpowiedzi na skargę dotyczącą złego stanu taboru, błędnej informacji, naruszania praw pasażerów itp. podróżny ma możliwość zwrócenia się do Urzędu Transportu Kolejowego.

  Urząd Transportu Kolejowego
  Al. Jerozolimskie 134
  02-305 Warszawa
  adres e-mail: pasazer@utk.gov.pl
  Infolinia pasażerska UTK:
  22 460 40 80