Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności Spółki Koleje Dolnośląskie S. A.

Spółka Koleje Dolnośląskie S. A. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Deklaracja dostępności dotyczy strony internetowej https://kolejedolnoslaskie.pl/.

Data publikacji strony internetowej: 2009-02-12
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2022-07-27

Stan dostępności cyfrowej

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub utrudnień wymienionych poniżej. Może zaistnieć sytuacja, w której niektóre elementy strony internetowej Kolei Dolnośląskich będą niedostępne cyfrowo pomimo starań ze strony redaktorów serwisu. Może to wynikać z następujących przyczyn:

 • dokumenty lub informacje w nich zawarte pochodzą z różnych źródeł,
 • dokumenty są bardzo obszerne, a ich ostateczny kształt wynika z pracy wielu komórek organizacyjnych co ostatecznie uniemożliwia przygotowanie dokumentu w pełni dostępnego cyfrowo,
 • posiadają elementy, których modyfikacja jest niemożliwa (np. skany dokumentów itp.),
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej

Niedostępne elementy i treści

 • nie wszystkie dokumenty udostępnione na stronie są dostępne cyfrowo (np. skany uchwał, dokumentów wewnętrznych itp.),
 • pliki multimedialne nie posiadają napisów i audiodeskrypcji,
 • brak lub nieprawidłowe treści opisów alternatywnych zdjęć (problem jest sukcesywnie naprawiany),
 • mapy zamieszczone na stronie nie są objęte obowiązkiem zapewniania dostępności (art. 3 ust. 2 pkt 4) Ustawy o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Przygotowanie deklaracji dostępności

Data sporządzenia deklaracji: 2021-03-31.
Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Data ostatniego przeglądu deklaracji: 2023-03-28.

Skróty klawiaturowe

Na tej stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt drogą elektroniczną na adres: marketing@kolejedolnoslaskie.eu lub telefonicznie dzwoniąc pod numer +48 887-547-007 w dni powszednie, w godzinach od 8.00 do 15.00.

W zgłoszeniu prosimy zamieścić:

 • swoje imię i nazwisko,
 • swoje dane kontaktowe (np. numer telefonu, e-mail),
 • dokładny adres strony internetowej, na której jest niedostępny element lub treść,
 • opis na czym polega problem i jaki sposób jego rozwiązania byłby dla najwygodniejszy.

Obsługa wniosków i skarg związanych z dostępnością 

Każdy ma prawo zgłosić swoje żądanie dotyczące zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Na ewentualne zgłoszenia odpowiemy najszybciej jak to możliwe, nie później niż w ciągu 7 dni od jego otrzymania. Jeżeli jednak ten termin okaże się zbyt krótki do rozwiązania zgłoszenia, wówczas poinformujemy osobę wskazaną do kontaktu o zaistniałej sytuacji. W tej informacji podamy również nowy termin rozwiązania występujących utrudnień lub przygotujemy niezbędne informacje w alternatywny sposób, przy czym nowy termin nie będzie dłuższy niż 2 miesiące.

Jeżeli nie będziemy w stanie zapewnić dostępności cyfrowej strony internetowej lub treści, której zgłoszenie dotyczy, wówczas zaproponujemy alternatywny sposób dostępu do informacji.

Jeżeli nasze działania nie będą dla Ciebie zadowalające, możesz zgłosić skargę do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego.
Po wyczerpaniu powyższych procedur można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Liczba budynków, w których podmiot prowadzi podstawową działalność i/lub obsługę interesantów: 22.

Budynki, w których podmiot zapewnia wolne od barier poziome i pionowe przestrzenie komunikacyjne: 11.
Budynki, w których podmiot zapewnia informację na temat rozkładu pomieszczeń, co najmniej w sposób wizualny i dotykowy lub głosowy: 6.
Budynki, do których podmiot zapewnia wstęp osobie z psem asystującym: 16.