A A Czcionka

33% ulgi ustawowej dla honorowych dawców krwi

przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych

 

Od dnia 26 stycznia 2021 r.  honorowym dawcom krwi, którzy oddali co najmniej 3 donacje krwi lub jej składników, w tym osocze po chorobie COVID-19 w pociągach Kolei Dolnośląskich przysługuje ulga ustawowa w wysokości 33% przy przejazdach na podstawie biletów jednorazowych. Ulga ta obowiązuje wyłącznie w czasie stanu zagrożenia epidemiologicznego albo stanu epidemii.
Dokumentem poświadczającym uprawnienie do ulgowego przejazdu jest zaświadczenie potwierdzające co najmniej 3 donacje wydane przez regionalne centrum, Wojskowe Centrum lub Centrum MSWiA krwiodawstwa i krwiolecznictwa.
Zaświadczenie uprawnia do ulgi przez 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.