Regulamin konkursu plastycznego pn. „Moje lato z KD” dla dzieci w wieku 5-10 lat.

§1. Postanowienia ogólne:

1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, konkursu konsumenckiego organizowanego na portalu społecznościowym Facebook.com, udostępnianym i zarządzanym przez Facebook Inc.

2. Organizatorem konkursu „Moje lato z KD” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Spółka KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica, NIP: 6912402576, zwana dalej „Organizatorem”.

3. Konkurs przeprowadzany jest na tzw. „ścianie” profilu „Koleje Dolnośląskie S.A.” na portalu Facebook.com, dostępnym pod adresem internetowym

https://www.facebook.com/KolejeDolnoslaskieSA/

4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na fanpage https://www.facebook.com/KolejeDolnoslaskieSA/

5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2020 r. poz. 1740, 2320).

§2. Zasady organizacji konkursu:

1. Konkurs rozpoczyna się 23.07.2021r. o godzinie 14:00, a kończy się 03.08.2021r. o godzinie 23:59 i przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem.

2. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 23.07.2021 r. od godziny 14:00 do 29.07.2021 r. do godziny 23:59. O zachowaniu terminu nadesłania zgłoszeń decyduje data dodania zgłoszenia w formie zdjęcia pracy w komentarzu pod postem konkursowym na tzw. „ścianie” fanpage. Zgłoszenia dodane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. Wybór zwycięzców zostanie ogłoszony najpóźniej do dnia 04.08.2021 r.

3. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.

4. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe, zwane dalej „Jury”.

5. Przy ocenie nagradzanych zgłoszeń konkursowych Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności i oryginalności, jak również zgodności z tematem Konkursu i zadaniami postawionymi w każdej z kategorii oraz nawiązania do działalności Organizatora.

§3. Udział w Konkursie:

 1. W Konkursie mogą wziąć udział dzieci w wieku od 5 do 10 r.ż. (zwane dalej „Autorami”) których Rodzice/opiekunowie prawni (zwani dalej „Uczestnikami”):
 1. mają ukończone 18 lat,
 2. posiadają pełną zdolność do czynności prawnych,
 3. prześlą prace autorstwa dziecka/dzieci,
 4. są obywatelami Polski i posiadają konto na portalu Facebook.com,

e. zaakceptowały postanowienia Regulaminu i zapoznały się z jego treścią.

 1. Udział w Konkursie jest równoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu i wyrażeniem zgody na udział swojego dziecka/dzieci w Konkursie oraz wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu, w tym-w przypadku laureatów-na opublikowanie imienia, nazwiska rodzica/opiekuna prawnego oraz imienia, nazwiska oraz wieku dziecka/dzieci na fanpage oraz stronach internetowych Organizatora.
 2.  W Konkursie nie mogą brać udziału, podmioty gospodarcze, pracownicy Organizatora i pracownicy Fundatora Nagród oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.

4. Uczestnik nie ma prawa logować się z wielu różnych kont w celu wpłynięcia na wyniki Konkursu, pod rygorem wykluczenia Uczestnika z Konkursu.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na fanpage na portalu Facebook.com.

6. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.

7. Przesyłając zgłoszenie konkursowe rodzic/opiekun prawny Autora przenosi nieodpłatnie na Organizatora majątkowe prawa autorskie do zgłaszanej pracy. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie:

a)utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi dostępnymi technikami, w tym techniką drukarską, techniką cyfrową w szczególności przez dokonywanie zapisów na płytach

CD i DVD a także wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet;

b)prawa obrotu oryginałem albo egzemplarzami, w tym wprowadzanie do obrotu, poprzez wypożyczenie, najem, dzierżawę, wystawianie na wystawie, a także czynności stanowiące ofertę sprzedaży;

c)rozpowszechniania, a w szczególności publicznego wystawiania, odtwarzania, udostępniania dla celów marketingu i promocji oraz sprzedaży towarów Organizatora;

d)wykonywanie bez zgody Uczestnika zależnych praw autorskich do pracy konkursowej w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do wykonywania jej adaptacji, przeróbek oraz zmian, w tym do wykorzystania w bieżącej działalności gospodarczej Organizatora, oraz na dokonywanie wszelkich czynności z wykorzystaniem pacy konkursowej, jakie Organizator uzna za stosowne w szczególności jej adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania innych utworów oraz dokonywania zmian w pracy konkursowej, które będą oparte lub zainspirowane na pracy konkursowej oraz na wykonanie oraz użycie pracy konkursowej, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy.

§4 Przebieg Konkursu:

1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie przez jednego Autora dowolną techniką jednej pracy plastycznej przedstawiającej najpiękniejsze/najciekawsze miejsce na Dolnym Śląsku, które Autor odwiedził bądź planuje odwiedzić wspólnie z rodzicami. Praca powinna zawierać jeden obiekt/miejsce/atrakcję turystyczną z terenu Dolnego Śląska. Rodzic/opiekun prawny więcej niż jednego dziecka-Autora spełniającego kryteria konkursowe, a także chcącego wziąć udział w Konkursie, może przesłać więcej niż jedno zgłoszenie (pracę konkursową) logując się na tym samym koncie/swoim profilu na Facebooku.

2. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub sprzecznych z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych.

3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia powyższych warunków Uczestnik oraz reprezentowany przez niego Autor zostaną bezwarunkowo wykluczeni z Konkursu.

4. Odpowiedzi mogą zostać usunięte przez Organizatora w przypadku złamania Regulaminu. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji wraz z krótkim uzasadnieniem drogą elektroniczną.

§5. Nagrody i ich przyznawanie:

 1. Nagrodami za zajęcie I miejsca w Konkursie są: vouchery do sklepu Smyk, gadżety Kolei Dolnośląskich oraz zestawy nagród rzeczowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

Nagrody zostaną przyznane przez Jury w trzech kategoriach wiekowych:

 1. dzieci w wieku 5-6 lat
 2. dzieci w wieku 7-8 lat
 3. dzieci w wielu 9-10 lat

W przypadku nadesłania dużej ilości prac, Jury wyłoni także laureatów II i III miejsca w każdej kategorii wiekowej, a następnie przyzna nagrody w postaci gadżetów KD oraz zestawów nagród rzeczowych przekazanych przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego.

2. Organizator przekaże nagrody zwycięzcom drogą pocztową na wskazane za pośrednictwem Fan Page Organizatora przez nich adresy lub w inny ustalony z Uczestnikiem sposób w ciągu 7 dni, od daty przekazania Organizatorowi następujących danych: imię i nazwisko, adres e-mail, adres zamieszkania oraz numer telefonu, w terminie do 06.08.2021 r. do godziny 20.00. Niewysłanie danych w określonym terminie bez uzasadnionej przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.

3. Informacja o wygranej zostanie umieszczona na profilu „Koleje Dolnośląskie S.A.” https://www.facebook.com/KolejeDolnoslaskieSA do dn. 04.08.2021r. godziny 20.00.

4. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród lub zamiany ww. nagrody na inną nagrodę.

5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody.

6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu) może być przyczyną odmowy lub opóźnienia wydania nagrody w przypadku wygranej.

7. Nagrody zostaną wysłane do laureatów Konkursu w terminie wskazanym przez Organizatora, nie później niż w terminie czternastu dni od ogłoszenia wyników.

8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:

a. nieprawidłowości w doręczeniu przesyłki z nagrodą spowodowane podaniem nieprawidłowych lub niepełnych danych potrzebnych do odbioru nagrody;

b. zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji Uczestnika, pod który wysłana zostanie nagroda;

c. niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.

9. W przypadku nieodebrania lub niedoręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagroda w Konkursie przepada na rzecz Organizatora.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród w przypadku zgłoszenia prac przez mniej niż dziesięciu Uczestników.

§6 Ochrona danych osobowych:

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników oraz Autorów Konkursu jest Organizator, tj. Spółka KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica (dalej: ADO).

 2. ADO umożliwia kontakt za pomocą numeru telefonu: 76/753-61-00, adresu e-maila: biuro.zarzadu@kolejedolnoslaskie.eu, bądź drogą pocztową ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica.

 3. W razie pytań i spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych zachęcamy do kontaktu z powołanym przez administratora Inspektorem Ochrony Danych pod adresem e-mail: iod@kolejedolnoslaskie.eu.

 4. Przetwarzanie danych osobowych Uczestników oraz Autorów Konkursu odbywa się zgodnie z postanowieniami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) dalej: RODO.

 5. Dane osobowe będą przetwarzane:

 1. w celach związanych z organizacją i przeprowadzeniem Konkursu (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie, art. 6 ust. 1 lit. a RODO tj. osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych w jednym lub większej liczbie określonych celów). Udział w Konkursie jest równoznaczny ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych przez Organizatora Konkursu w w/w celach. ADO przetwarza dane osobowe na tej podstawie do czasu wycofania zgody bądź do czasu ustania celu przetwarzania;

 2. w przypadku Laureatów Konkursu w celu realizacji obowiązku prowadzenia sprawozdawczości finansowej (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO – wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na ADO), czas przetwarzania wynosi 5 lat liczonych od zakończenia roku obrachunkowego, w którym wystawiono dokument księgowy;

 3. w celu rozpatrzenia ewentualnych reklamacji (przetwarzanie danych odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, przy czym przez uzasadniony interes należy rozumieć możliwość rozpatrzenia zgłoszonej reklamacji), czas przetwarzania jest równy czasowi przewidzianemu na złożenie i rozpatrzenie reklamacji;

 1. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, ale jest niezbędne do udziału w Konkursie. Bez danych osobowych nie jest możliwa prawidłowa realizacja Konkursu, a następnie przekazanie nagrody.

 2. Organizator będzie przetwarzał następujące dane: imię i nazwisko oraz wiek dziecka (Autora) oraz imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu oraz adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego (Uczestnika).

 3. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa. 

 4. Osobie, która udzieliła zgody na przetwarzanie danych osobowych przysługuje prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofanie zgody wiąże się z rezygnacją z uczestnictwa w Konkursie.

 5. Osobom biorącym udział w Konkursie, które podają dane osobowe przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz przysługuje prawo do sprostowania danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych oraz przenoszenia danych.

 6. W celu skorzystania z przysługujących praw należy skontaktować się z Organizatorem Konkursu pod adresem e-mail iod@kolejedolnoslaskie.eu lub bezpośrednio w siedzibie Spółki.

 7. Uczestnik Konkursu ma prawo wniesienia skargi do organu nadzoru, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, iż przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

 8. Dane Uczestników oraz Autorów Konkursu nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

 9. Dane osobowe nie będą̨ przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.

§7 Postanowienia dodatkowe:

1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.

§8 Postępowanie reklamacyjne:

1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (słownie: czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: biuro.prasowe@kolejedolnoslaskie.eu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane. Nadanie przesyłki z korespondencją reklamacyjną w urzędzie pocztowym lub u innego operatora w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym oznacza dochowanie wyznaczonego terminu.

2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.

3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.

4. W przypadku udzielenia odpowiedzi pisemnej na reklamację za datę pewną i dotrzymanie terminu udzielania odpowiedz uznaje się datę nadania przesyłki z korespondencją reklamacyjną w urzędzie pocztowym lub u innego operatora.

5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję. Decyzje Komisji są ostateczne.

6. W przypadku sporu w zakresie przebiegu i realizacji konkursu, w tym w zakresie decyzji Komisji, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania sądowego . W takim przypadku spór rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny .

§9 Odpowiedzialność

 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.

§10 Postanowienia końcowe

1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na fanpage https://www.facebook.com/KolejeDolnoslaskieSA/

2. Naruszenie ustaleń Regulaminu przez Uczestnika powoduje jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o naruszeniu regulaminu i wykluczeniu z Konkursu.

3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.

4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com, ani z nim związany. Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za postanowienia regulaminu oraz ewentualne roszczenia uczestników wobec Organizatora.

5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).

Poniższy Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu (przeznaczony wyłącznie dla Laureatów Konkursu zostanie wysłany drogą elektroniczną do odręcznego wypełnienia, a następnie przesłania skanu tegoż dokumentu na adres biuro.prasowe@kolejedolnoslaskie.eu do wyłonionych przez Jury Zwycięzców po zakończeniu konkursu).

Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami:

Imię i nazwisko dziecka______________________________________________________

Adres e-mail Rodzica/opiekuna prawnego__________________________________________________________________

Numer telefonu komórkowego Rodzica/opiekuna prawnego 0048______________________________________________________________________

Adres zamieszkania rodzica/opiekuna prawnego i dziecka-autora pracy konkursowej________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

Oświadczenie

Oświadczam, że zapoznałem/-łam się z Regulamin konkursu plastycznego pn. „Moje lato z KD” dla dzieci w wieku 5-10 lat konkursu, akceptuję go, zobowiązuję się do przestrzegania.

……………………………………………………

data i czytelny podpis Rodzica/Opiekuna prawnego