Przedłużenie ważności legitymacji studenckich i doktoranckich

Koleje Dolnośląskie S.A. informują, że w związku z wejściem w życie rozporządzenia
Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego rozporządzenie
w sprawie dyplomów doktorskich, dyplomów habilitacyjnych i legitymacji doktoranta oraz
rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 12 marca 2020 r. zmieniającego
rozporządzenie w sprawie studiów:

  • elektroniczne legitymacje studenckie, których ważność została potwierdzona
    w pierwszym semestrze roku akademickiego 2019/2020,
  • legitymacje doktoranta, których ważność skończyła się lub skończy się
    w okresie od dnia 1 marca 2020 r. do dnia 31 marca 2020 r.,

zachowują ważność do dnia 31 maja 2020 r., bez konieczności potwierdzenia ich ważności
w sposób określony w dotychczas obowiązujących przepisach.