TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU ADMINISTRACYJNEGO PRZY UL. PĄTNOWSKIEJ 1 W LEGNICY

Zakup współfinansowany jest z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu: „Termomodernizacja budynku administracyjnego przy ul. Pątnowskiej 1 w Legnicy” w ramach działania 1.2 Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach, oś priorytetowa I zmniejszenie emisyjności gospodarki Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014 – 2020.

Nr projektu: POIS.01.02.00-00-0004/2017

Całkowita wartość projektu: 839 478,64 zł

Wkład Unii Europejskiej: 500 000,00 zł

Cel projektu:

Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych (CI34): 91

Zmniejszenie zużycia energii końcowej w wyniku realizacji projektów (GJ/rok): 827,91

Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w wyniku realizacji projektów (GJ/rok): 910,71

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (GJ/rok): 830,61

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (MWh/rok): -0,76

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) (MW): 0,06

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplej ze źródeł odnawialnych (MW): 0,06

Dodatkowa zdolność wytwarzania energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych (MW): 0,00

Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków (szt.): 1

Powierzchnia użytkowa budynków poddawanych termomodernizacji (m2): 691,07