Podniesienie standardów obsługi klientów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. poprzez rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru

 

Projekt pn. „Podniesienie standardów obsługi klientów Spółki Koleje Dolnośląskie S.A. poprzez rozbudowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działania nr 5.2 „System transportu kolejowego”, Poddziałania nr 5.2.1 „System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne”.

 

Efektem przedsięwzięcia będą niższe koszty funkcjonowania w przypadku realizacji samodzielnych przeglądów taboru, w stosunku do ewentualnie poniesionych kosztów, w sytuacji gdy takie zlecenie realizuje firma zewnętrzna. Własne zaplecze techniczne daje możliwość realizacji przeglądów wyższego rzędu we własnym zakresie, co znacząco obniża koszty związane z tymi przeglądami i ogranicza czas wyłączenia pojazdów z eksploatacji. W wyniku realizacji inwestycji powstanie nowoczesne centrum serwisowania gwarantujące utrzymanie wysokiej jakości usług transportowych oraz odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa użytkowania taboru.

 

Nr Projektu: RPDS.05.02.01-02-0001/20-00

Cel projektu: Prawidłowa realizacja procesu utrzymania pojazdów kolejowych zapewniająca bezpieczeństwo przewozów oraz podniesienie jakości i konkurencyjności Spółki.

Dofinansowanie: 60 521 694,86 zł netto

Całkowita wartość projektu: 87 767 087,80 zł brutto

Beneficjent: Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica