Poprawa jakości systemu transportu kolejowego poprzez budowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru Spółki Koleje Dolnośląskie S.A

 

Projekt pn. „Poprawa jakości systemu transportu kolejowego poprzez budowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Osi Priorytetowej nr 5 „Transport”, Działania nr 5.2 „System transportu kolejowego”, Poddziałania nr 5.2.1 „System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne”.

 

Nr Projektu: RPDS.05.02.01-02-0001/17-00

Cel projektu: Umożliwienie Spółce prawidłowej realizacji procesu utrzymania pojazdów kolejowych poprzez budowę i rozbudowę zaplecza technicznego w Legnicy przy ul. Pątnowskiej, a poprzez to rozwój i podwyższenie jakości transportu kolejowego w Województwie Dolnośląskim.

Dofinansowanie: 14 804 724,71 zł

Całkowita wartość projektu: 34 590 862,36 zł

Beneficjent: Koleje Dolnośląskie S.A., ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica