Regulamin konkursu „Najciekawsze zakątki Dolnego Śląska”.
§1. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin („Regulamin”) określa warunki, konkursu konsumenckiego organizowanego na portalu społecznościowym Facebook.com, udostępnianym i zarządzanym przez Facebook Inc.
2. Organizatorem konkursu „nazwa” (zwanego dalej „Konkursem”) jest Spółka KOLEJE DOLNOŚLĄSKIE S.A. z siedzibą w Legnicy, ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica, NIP: 6912402576, zwana dalej „Organizatorem”.
3. Konkurs przeprowadzany jest na tzw. „ścianie” profilu „Koleje Dolnośląskie S.A.” na portalu Facebook.com, dostępnym pod adresem internetowym
https://www.facebook.com/KolejeDolnoslaskieSA/
4. Regulamin Konkursu dostępny jest w siedzibie Organizatora oraz na fanpage https://www.facebook.com/KolejeDolnoslaskieSA/
5. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919, 920 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 1964 r. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.).
§2. Zasady organizacji konkursu
1. Konkurs rozpoczyna się 15.06.2021r. o godzinie 16:30, a kończy się 21.06.2021r. o godzinie 20:00 i przeprowadzany jest zgodnie z następującym harmonogramem.
2. Przyjmowanie zgłoszeń trwa od 15.06.2021 r. od godziny 16:30 do 21.06.2021 r. do godziny 20:00. O zachowaniu terminu nadesłania zgłoszeń konkursowych decyduje data dodania zgłoszenia na tzw. „ścianie” fanpage. Zgłoszenia dodane po tym terminie, nie będą brane pod uwagę. Wybór zwycięzców zostanie ogłoszony najpóźniej do dnia 23.06.2021 r.
3. Konkurs przeprowadzany jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4. Zgłoszenia konkursowe będą oceniane przez Jury Konkursowe, zwane dalej „Jury”.
5. Przy ocenie nagradzanych zgłoszeń konkursowych Jury kierować się będzie swoim swobodnym uznaniem, biorąc pod uwagę kryterium kreatywności i oryginalności, jak również zgodności z tematem Konkursu i zadaniami postawionymi w każdej z kategorii oraz nawiązania do działalności Organizatora.
§3. Udział w Konkursie
1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby (zwane dalej „Uczestnikami”) które mają ukończone 18 lat i posiadają pełną zdolność do czynności prawnych, są obywatelem Polski oraz:
a. Posiadają konto na portalu Facebook.com,
b. Wyrażą zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla celów Konkursu i marketingowych,
c. Zaakceptowały postanowienia Regulaminu i zapoznały się z jego treścią,
2. W Konkursie nie mogą brać udziału, podmioty gospodarcze, pracownicy Organizatora i pracownicy Fundatora Nagród oraz członkowie ich rodzin. Przez członków rodziny rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonków, rodziców małżonków i osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
3. Uczestnik nie ma prawa logować się z wielu różnych kont w celu wpłynięcia na wyniki Konkursu, pod rygorem wykluczenia Uczestnika z Konkursu.
4. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za treść zgłoszenia oraz treść materiałów zamieszczonych przez Uczestników na fanpage na portalu Facebook.com.
5. Uczestnictwo w Konkursie jest nieodpłatne.
6. Przesyłając zgłoszenie konkursowe autor przenosi nieodpłatnie na Organizatora majątkowe prawa autorskie do zgłaszanej pracy. Akceptacja niniejszego Regulaminu przez Uczestnika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przeniesienie na Organizatora autorskich praw majątkowych do pracy konkursowej na polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności w zakresie:
a)utrwalania i zwielokrotniania wszelkimi dostępnymi technikami, w tym techniką drukarską, techniką cyfrową w szczególności przez dokonywanie zapisów na płytach
CD i DVD a także wprowadzanie do pamięci komputera i umieszczanie w sieci Internet oraz w sieciach wewnętrznych typu Intranet;
b)prawa obrotu oryginałem albo egzemplarzami, w tym wprowadzanie do obrotu, poprzez wypożyczenie, najem, dzierżawę, wystawianie na wystawie, a także czynności stanowiące ofertę sprzedaży;
c)rozpowszechniania, a w szczególności publicznego wystawiania, odtwarzania, udostępniania dla celów marketingu i promocji oraz sprzedaży towarów Organizatora;
d)wykonywanie bez zgody Uczestnika zależnych praw autorskich do pracy konkursowej w rozumieniu art. 46 ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w szczególności do wykonywania jej adaptacji, przeróbek oraz zmian, w tym do wykorzystania w bieżącej działalności gospodarczej Organizatora, oraz na dokonywanie wszelkich czynności z wykorzystaniem pacy konkursowej, jakie Organizator uzna za stosowne w szczególności jej adaptacji lub przeróbek oraz do wykonywania innych utworów oraz dokonywania zmian w pracy konkursowej, które będą oparte lub zainspirowane na pracy konkursowej oraz na wykonanie oraz użycie pracy konkursowej, w zakresie dopuszczanym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy.
§4 Przebieg Konkursu
1. Zadaniem Uczestnika Konkursu jest przedstawienie ciekawego opisu wartej odwiedzenia miejscowości/lokalizacji na Dolnym Śląsku, do której można dojechać pociągami Kolei Dolnośląskich. Każdy Uczestnik może przesłać maksymalnie jedną propozycję.
2. Zgłoszenia nie mogą zawierać treści obraźliwych, wulgarnych lub sprzecznych z prawem, nie mogą naruszać praw osób trzecich, w tym w szczególności dóbr osobistych.
3. W przypadku stwierdzenia przez Organizatora naruszenia powyższych warunków Uczestnik zostanie bezwarunkowo wykluczony z Konkursu.
4. Odpowiedzi mogą zostać usunięte przez Organizatora w przypadku złamania Regulaminu. W tym przypadku Uczestnik zostanie poinformowany o decyzji wraz z krótkim uzasadnieniem drogą elektroniczną.
§5. Nagrody i ich przyznawanie:
1. Nagrodami w Konkursie są: dziesięć książek z autografami autora pt. „Serca twego chłód” autorstwa Przemka Corso, który jest także nowym głosem wypowiadającym nazwy stacji i przystanków oraz komunikaty, słyszanym w pojazdach Kolei Dolnośląskich oraz gadżety Kolei Dolnośląskich.
2. Organizator przekaże nagrody zwycięzcom drogą pocztową na wskazane przez nich adresy, na Fan Page Organizatora lub w inny ustalony z Uczestnikiem sposób w ciągu 7 dni, od daty przekazania Organizatorowi następujących danych: imię i nazwisko, adres oraz numer telefonu, w terminie do 26.06. 2021 r. do godziny 15.00 pod adres e-mail wskazany przez Organizatora lub na Fan Page Organizatora dla celów dostarczenia nagrody. Niewysłanie danych w określonym terminie bez uzasadnionej przyczyny jest równoznaczne z rezygnacją z nagrody przez Uczestnika. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika, a w szczególności w przypadku niepodania bądź podania błędnych danych, zmiany danych Uczestnika, o której nie został poinformowany. W takim przypadku nagroda przepada.
3. Informacja o wygranej zostanie umieszczona na profilu „Koleje Dolnośląskie S.A.” https://www.facebook.com/KolejeDolnoslaskieSA/do dn. 23.06.2021r. godziny 20.00.
4. Organizator wyłącza możliwość wypłaty ekwiwalentu pieniężnego za którąkolwiek z nagród lub zamiany ww. nagrody na inną nagrodę.
5. Zwycięzcy Konkursu nie przysługuje prawo do przeniesienia nagrody na osoby trzecie, zamiany nagrody ani do otrzymania ekwiwalentu pieniężnego za nagrody.
6. Podanie nieprawdziwych lub niekompletnych danych (imienia, nazwiska i adresu zamieszkania, telefonu) może być przyczyną odmowy lub opóźnienia wydania nagrody w przypadku wygranej.
7. Nagrody zostaną wysłane do laureatów Konkursu w terminie wskazanym przez Organizatora, nie później niż w terminie czternastu dni od ogłoszenia wyników.
8. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za:
a. Nieprawidłowości w doręczeniu przesyłki z nagrodą spowodowane podaniem nieprawidłowych lub niepełnych danych potrzebnych do odbioru nagrody;
b. Zmianę miejsca zamieszkania lub adresu do korespondencji Uczestnika, pod który wysłana zostanie nagroda;
c. Niemożność odbioru lub nieodebranie nagrody z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie Uczestnika.
9. W przypadku nieodebrania lub niedoręczenia nagrody z przyczyn leżących po stronie Uczestnika nagroda w Konkursie przepada na rzecz Organizatora.
10. Organizator zastrzega sobie prawo do przyznania mniejszej ilości nagród w przypadku zgłoszenia haseł przez mniej niż dziesięciu Uczestników.
§6 Ochrona danych osobowych
1. Uczestnicy, którym przysługuje nagroda, wyrażają zgodę na opublikowanie swojego imienia, nazwiska, , a także informacji o otrzymanej nagrodzie na fanpage oraz stronach internetowych Organizatora.
§7 Postanowienia dodatkowe:
1. Organizator nie zwraca Uczestnikom żadnych kosztów związanych z ich uczestnictwem w Konkursie.
§8 Postępowanie reklamacyjne:
1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej lub elektronicznej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 14 (czternastu) dni od daty ogłoszenia wyników Konkursu (decyduje data otrzymania reklamacji) na adres: biuro.prasowe@kolejedolnoslaskie.eu. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna i elektroniczna, nie będą rozpatrywane. Nadanie przesyłki z korespondencją reklamacyjną w urzędzie pocztowym lub u innego operatora w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym oznacza dochowanie wyznaczonego terminu.
2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie lub elektronicznie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 7 dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
4. W przypadku udzielenia odpowiedzi pisemnej na reklamację za datę pewną i dotrzymanie terminu udzielania odpowiedz uznaje się datę nadania przesyłki z korespondencją reklamacyjną w urzędzie pocztowym lub u innego operatora.
5. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję. Decyzje Komisji są ostateczne.
6. W przypadku sporu w zakresie przebiegu i realizacji konkursu, w tym w zakresie decyzji Komisji, Uczestnikowi konkursu przysługuje prawo do rozstrzygnięcia sporu na drodze postępowania sądowego . W takim przypadku spór rozstrzygać będzie właściwy sąd powszechny .
§9 Odpowiedzialność
1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu.
2. Udział w Konkursie jest równoznaczny z wyrażeniem przez Uczestnika zgody na przetwarzanie przez Administratora danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia Konkursu zgodnie
z załącznikiem nr 1 do Regulaminu. Dane osobowe Uczestników przetwarzane będą zgodnie
z postanowieniami niniejszego Regulaminu, w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych oraz w oparciu o rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r.
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych. Administratorem danych osobowych w rozumieniu ww. ustawy jest Spółka Koleje Dolnośląskie S.A. (ul. Kolejowa 2, 59-220 Legnica) Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych i prawo do bycia zapomnianym. Dane osobowe uczestnika konkursu i laureata lub laureatów mogą być przechowywane przez okres niezbędny do celów związanych z realizacją konkursu, a dla zwycięzców konkursu również do celów związanych z wręczeniem nagrody do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do celów reklamacyjnych i podatkowych, na czas zgodny z przepisami prawa. Zgodnie z obowiązującym prawem dane uczestników i laureatów konkursu możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług, w tym agencjom PR i marketingowym, producentom w przypadku procesu reklamacyjnego związanego z przyznaną nagrodą oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
3. Pismo z prośbą o żądania dostępu do swoich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania, wycofania zgody na przetwarzanie danych lub bycia zapomnianym powinno zostać wysłane listem poleconym na adres Administratora lub na adres mailowy biuro.prasowe@kolejedolnoslaskie.eu. Wszelkie dane osobowe zawarte w Zgłoszeniu podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
§10 Postanowienia końcowe
1. Organizator uprawniony jest do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o czym poinformuje na fanpage https://www.facebook.com/KolejeDolnoslaskieSA/
2. Naruszenie ustaleń Regulaminu przez Uczestnika powoduje jego wykluczenie z uczestnictwa w Konkursie. Uczestnik zostanie poinformowany mailowo o naruszeniu regulaminu i wykluczeniu z Konkursu.
3. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne.
4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez serwis Facebook.com, ani z nim związany. Portal Facebook.com nie ponosi żadnej odpowiedzialności prawnej za postanowienia regulaminu oraz ewentualne roszczenia uczestników wobec Organizatora.
5. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Z 2000 r., Nr 80, poz. 904 z późn. zm.).
Załącznik nr 1 do Regulaminu konkursu
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Ja ___________________________________________________________________________
wyrażam zgodę:
Administratorowi Danych Osobowych na przetwarzanie moich danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie „Najciekawsze zakątki Dolnego Śląska”.
• TAK
• NIE
Administratorowi Danych Osobowych na otrzymywanie na E- mail lub numer telefonu komórkowego lub na Messengera danych związanych z udziałem w konkursie.
• TAK
• NIE
Jednocześnie oświadczam, iż powiadomiono mnie o przysługującym mi prawie do:
· żądania dostępu do moich danych osobowych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania,
· wycofania zgody na przetwarzanie danych,
· wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Zostałem/-łam poinformowany/-a, że Administratorem moich danych osobowych jest Spółka Koleje Dolnośląskie S.A., 59-220 Legnica, Kolejowa 2, NIP 691-240-25-76, z którą można się skontaktować listownie, na wskazany powyżej adres, przez e-mail biuro@kolejedolnoslaskie.eu lub telefonicznie 76/753-61-00
Zostałem/-łam poinformowany/-a, że moje dane osobowe mogą być przechowywane przez okres niezbędny do wskazanych wyżej celów dotyczących konkursu, w którym biorę udział do czasu cofnięcia przeze mnie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz do celów reklamacyjnych i podatkowych, na czas zgodny z przepisami prawa.
Zostałem/-łam poinformowany/-a, że podanie danych jest dobrowolne dla szczegółowo określonych powyżej celów, przy zgoda na przetwarzanie danych osobowych w związku z uczestnictwem w konkursie jest niezbędna do wzięcia w nim udziału.
Informujemy, że zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane możemy przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, podwykonawcom naszych usług, producentom w przypadku procesu reklamacyjnego oraz podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa np. sądom lub organom ścigania – oczywiście tylko gdy wystąpią z żądaniem w oparciu o stosowną podstawę prawną.
_______________________________________
Data i czytelny podpis Klienta
Prosimy wypełnić DRUKOWANYMI literami:
Adres e-mail________________________________________________________________________
Numer telefonu komórkowego 0048_________________________________________________________
Adres zamieszkania________________________________________________________________