Klauzula informacyjna

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako RODO), informujemy, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych są Koleje Dolnośląskie S.A., z siedzibą w Legnicy przy Kolejowej 2, 59-220 Legnica, (dalej jako ADO).
 2. ADO umożliwia kontakt za pomocą e-maila: informacja@kolejedolnoslaskie.eu, za pomocą telefonu:
  +48 76 742 11 12, drogą pocztową: Kolejowa 2, 59-220 Legnica.
 1. ADO powołał Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym kontakt możliwy jest za pomocą adresu
  e-mail: iod@kolejedolnoslaskie.eu, adres do korespondencji: Kolejowa 2, 59-220 Legnica.
 2. Podane dane przetwarzane są w celu:
  • w celu realizacji przysługującego Pani/Panu uprawnienia do rozpatrzenia skargi bądź reklamacji – art. 6 ust. 1 lit. c) RODO,
  • bieżącego kontaktu niezwiązanego z usługami świadczonymi na rzecz Pana /Pani będących nadawcami korespondencji ani niezwiązanym z realizacją innej umowy pomiędzy Panem/Panią, a Administratorem (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • prowadzenia korespondencji e-mailowej, korespondencji tradycyjnej lub kontaktu telefonicznego związanego z prowadzoną przez Administratora działalnością (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit f RODO);
  • w innych prawnie uzasadnionych celach związanych z nawiązywaniem i utrzymywaniem kontaktów biznesowych oraz tworzeniem sieci kontaktów (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 1. Dane pozyskaliśmy bezpośrednio od Pani/Pana w przesłanej korespondencji.
 2. Jeżeli nie podał/a Pani/Pan swoich danych osobowych bezpośrednio ADO, Pani/Pana dane osobowe zostały przekazane ADO przez podmiot, w imieniu, którego Pani/Pan działa lub podmiot, który przekazał ADO Pana/Pani dane osobowe, jako niezbędne do realizacji relacji biznesowych łączących Strony.
 3. Przetwarzane będą następujące kategorie danych osobowych
  • dane podstawowe takie jak imię i nazwisko, w celu identyfikacji,
  • dane kontaktowe, w celu umożliwienia kontaktu pocztą tradycyjną, kontaktu telefonicznego lub pocztą elektroniczną,
  • dane adresowe,
  • dane o numerach identyfikacyjnych, w celu ścisłej identyfikacji,
  • inne dane podane w nadesłanej korespondencji.
 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celu, w którym są przetwarzane z systematyczną kontrolą oceny ich przydatności. W szczególności będą one przetwarzane przez okres ważności oferty lub trwania umowy, lecz nie dłużej niż przez okres trwania umowy. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami prawa podatkowego i o rachunkowości.
 2. Dane osobowe mogą być ujawnione osobom upoważnionym przez ADO, podmiotom świadczącym na rzecz ADO usługi, w tym usługi techniczne i organizacyjne, usługi w zakresie prowadzenia poczty elektronicznej, a także innym podmiotom/osobom/organom w zakresie i na zasadach określonych przepisami prawa.
 3. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 4. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania.
 5. W przypadkach określonych przepisami prawa przysługuje Pani/Panu prawo żądania usunięcia danych osobowych, żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych, prawo do przeniesienia danych osobowych, prawo wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 6. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że ADO naruszył przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
 7. Dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji względem Pani/Pana, w tym do profilowania.