Informacja nt. procedur przyjętych przez Koleje Dolnośląskie w związku z koronawirusem

W ostatnich tygodniach Koleje Dolnośląskie podjęły szereg działań celem zminimalizowania ryzyka wystąpienia i rozprzestrzenienia się koronawirusa SARS-CoV-2, wywołującego chorobę znaną jako COVID-19. W związku z tym prosimy wszystkich o zapoznanie się z poniższą informacją.


Dla prawidłowej realizacji wytycznych zleconych przez właściwe służby i instytucje oraz koordynacji działań ochronnych wewnątrz Spółki, Zarząd Kolei Dolnośląskich powołał Zespół Kryzysowy, który odpowiedzialny jest m. in. za monitoring sytuacji epidemiologicznej, stały przegląd przyjętych procedur i instrukcji oraz ich aktualizację, a także bieżącą współpracę ze służbami sanitarnymi.

Pociągi
Zgodnie z wytycznymi służb sanitarnych i Urzędu Transportu Kolejowego, cały tabor Kolei Dolnośląskich będzie poddawany wzmożonej ilości sprzątań i dezynfekcji. Zarazem wszystkie pociągi KD zostały wyposażone w środki ochronne w postaci jednorazowych maseczek i rękawiczek. Planujemy także w najbliższym czasie wyposażyć każdy pojazd w dozowniki z płynem do dezynfekcji, z których będą mogli korzystać wszyscy obecni na pokładzie.

Aby dokonać chociażby krótkiego przewietrzenia pokładów, na każdym przystanku będą otwierane wszystkie drzwi w pociągach.

Pasażerowie
W oparciu o wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministerstwa Zdrowia, przygotowaliśmy procedurę, określającą postępowanie w sytuacji kryzysowej na pokładzie pociągu. Uruchomiona ona zostanie albo w przypadku zaobserwowania przez obsługę pociągu osoby, której objawy są na tyle ostre i charakterystyczne, że mogą świadczyć o zakażeniu koronawirusem, albo zgłoszenia się takiej osoby do drużyny konduktorskiej. Procedura określa m.in. sposób powiadamiania służb ratowniczych, ustalania miejsca zatrzymania pociągu, by zapewnić dojazd dedykowanej karetki oraz metody odizolowania takiego podróżnego, aby zminimalizować ryzyko jego kontaktu z innymi osobami przebywającymi w pociągu.

Równocześnie chcielibyśmy poinformować, iż kierownicy pociągów, konduktorzy oraz maszyniści zostali zapoznani z procedurami, posiadają wszelkie informacje o zagrożeniach związanych z koronawirusem oraz że w trosce o bezpieczeństwo pasażerów, jak i swoje własne, zobowiązani zostali przez Zarząd KD do ich rygorystycznego stosowania w praktyce. Dlatego apelujemy do podróżnych o bezwzględne stosowania się do ich poleceń.

Zwracamy się również z apelem do podróżnych, którym z racji objawów grypopodobnych konduktorzy zasugerują założenie maseczki, aby to uczynili. Taka propozycja ze strony drużyny konduktorskiej jest wyrazem dbałości o bezpieczeństwo wszystkich obecnych na pokładzie, gdyż maseczka, jako środek ochronny, znacząco minimalizuje ryzyko rozsiania drobnoustrojów i wirusów.

Pracownicy KD
Na potrzeby pracowników KD, ze szczególnym uwzględnieniem drużyn konduktorskich i trakcyjnych, wprowadzono rozwiązania, których efektem ma być zminimalizowania ryzyka wystąpienia infekcji. W tym celu przygotowano instrukcję sanitarną a z myślą w szczególności o konduktorach i maszynistach zakupiono większe ilości stosowanego w Spółce żelu dezynfekującego. Ponadto, opracowano i wdrożono decyzje o charakterze organizacyjnym, mające na celu uniknięcia sytuacji, w której pracownik rozpoznający u siebie jakiekolwiek objawy chorobowe – zataja je i przychodzi do pracy. W najbliższych dniach i tygodniach będziemy kładli jeszcze większy nacisk na weryfikowanie stanu zdrowia naszych pracowników, ze szczególnym uwzględnieniem drużyn konduktorskich.

Informacja o koronawirusie
Koleje Dolnośląskie w swoich pociągach oraz na portalach społecznościowych prezentują przygotowane m. in. przez Narodowy Fundusz Zdrowia materiały informacyjne, dotyczące koronawirusa oraz sposobów na minimalizowanie ryzyka infekcji.

Najbardziej aktualne informacje można znaleźć na stronach Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministerstwa Zdrowia.

Informacja o koronawirusie – Główny Inspektor Sanitarny
Informacja o koronawirusie – Ministerstwo Zdrowia