Honorujemy zaświadczenia ze szkół

W związku z trwającą reformą systemu edukacji i związaną z nią potrzebą zmian nazw i struktury szkół trwa proces wydawania placówkom oświatowym nowych pieczęci przez Mennicę Polską. Do czasu wydania legitymacji szkolnych lub prolongowania dotychczasowych legitymacji szkoły wystawiają uczniom zaświadczenia poświadczające status ucznia, a tym samym są to jedyne dokumenty, którymi uczniowie są w stanie poświadczyć uprawnienie do ulg ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu zbiorowego.

Informujemy, że do 31 października 2019 r.  będziemy honorować zaświadczenia wydane przez szkoły podstawowe i ponadpodstawowe uczniom, którzy nie ukończyli 24 lat i nie otrzymali jeszcze nowych legitymacji szkolnych lub prolongaty dotychczasowych legitymacji.

Jednocześnie informujemy, że powyższe honorowanie nie dotyczy zaświadczeń wydawanych studentom szkół wyższych.