Przewóz zwierząt domowych w pociągu

Przewóz zwierząt domowych w pociągu

 1. W pociągach Kolei Dolnośląskich S.A. podróżny może pod swoją opieką przewozić zwierzęta domowe, jeżeli nie są one uciążliwe dla współpodróżnych (np. z powodu hałasu, zapachu itp.). Przewożone zwierzęta powinny być umieszczone w odpowiednich pojemnikach (transporterach, klatkach, pudłach, koszach itp.), zabezpieczających przed wyrządzeniem szkody osobom lub mieniu, z zachowaniem postanowień TP-KD.
  Dla rozmieszczenia zwierząt przewożonych w ww. pojemnikach, podróżny może rozporządzać przestrzenią nad i pod miejscem, które zajmuje. Podróżny jest zobowiązany nadzorować zabrane w podróż zwierzęta.
 2. Przewóz psa w pociągu (nie więcej niż jednego) pod opieką podróżnego, jest dozwolony pod warunkiem, że:
 • podróżny posiada ważny bilet z ceną zryczałtowaną na przewóz psa chyba, że jest on przewożony na zasadach określonych w ust.1 oraz posiada aktualne świadectwo szczepienia psa (przykładowe świadectwa zawierają wzory nr 13 i 14);
 • pies jest trzymany na smyczy i ma założony kaganiec;
 • za stan sanitarny miejsca w którym przewozi psa odpowiada podróżny.
 1. Podróż pociągiem z psem lub innym zwierzęciem domowym wiąże się z zakazem umieszczania zwierząt na miejscu do siedzenia. Zwierzęta nie mogą zakłócać spokoju w pociągu w przeciwnym wypadku stosuje się przepisy ust. 4.
 2. Jeżeli współpodróżni zgłoszą sprzeciw z powodu umieszczenia w ich bezpośrednim sąsiedztwie zwierzęcia, obsługa pociągu powinna wskazać podróżnemu inne miejsce, a jeżeli jest to niemożliwe – podróżny zobowiązany jest opuścić pociąg na najbliższej stacji zatrzymania. Częściowo niewykorzystany bilet na przejazd, odpowiednio poświadczony podlega zwrotowi bez potrącenia odstępnego.
 3. Zgoda współpodróżnych na przewóz psa w pociągu nie jest wymagana w przypadku przewozu:
 • psów będących przewodnikami osób niewidomych;
 • psów asystujących osobom niepełnosprawnym;
 • psów służbowych z opiekunami.
 1. Jeżeli podróżny naruszy przepisy o przewozie zwierząt, których przewóz jest zabroniony, obsługa pociągu poświadcza wykorzystanie biletu na przejazd na części drogi przewozu i pobiera opłatę dodatkową za naruszenie przepisów o przewozie zwierząt, ustaloną na podstawie rozporządzenia MI z dnia 20.01.2005 r. (w razie odmowy zapłacenia należności – wystawia wezwanie). Na najbliższej stacji zatrzymania pociągu podróżnego wraz ze zwierzętami usuwa się z pociągu. Częściowo niewykorzystany bilet na przejazd, odpowiednio poświadczony podlega zwrotowi bez potrącenia odstępnego.
 2. Zasady naliczania opłat za przewóz zwierząt reguluje TP-KD (§ 37). Wysokość opłaty za podróż pociągiem z psem lub innym zwierzęciem określona jest w Cenniku (rozdział IV).