A A Czcionka

Budowa zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru Spółki

Zakup jest współfinansowany z budżetu Unii Europejskiej w ramach realizacji Projektu „Poprawa jakości systemu transportu kolejowego poprzez budowę zaplecza technicznego do obsługi i serwisowania taboru Spółki Koleje Dolnośląskie S.A.” w ramach działania nr 5.2. „System transportu kolejowego” poddziałanie 5.2.1 „System transportu kolejowego – konkursy horyzontalne” oś Priorytetowa nr 5 „Transport”

Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020

Nr Projektu: RPDS.05.02.01-02-0001/17

Cel projektu:

Umożliwienie Spółce prawidłowej realizacji procesu utrzymania pojazdów kolejowych poprzez budowę i rozbudowę zaplecza technicznego w Legnicy przy ul. Pątnowskiej, a poprzez to rozwój i podwyższenie jakości transportu kolejowego w Województwie Dolnośląskim.

Całkowita wartość projektu: 34 590 862,36 zł

Wkład Unii Europejskiej: 14 804 724,71 zł